ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Programy i projekty

Szkoła stale podejmuje nowe wyzwania realizując projekty na rzecz niepełnosprawnych uczniów. Do najważniejszych z nich należą:

Projekt Comenius (2011-2013) - współpraca międzynarodowa ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Czech. Tematem projektu jest: Music Bridges. Podczas projektu uczniowie doskonalą swoje umiejętnosci w zakresie gry na instrumentach, przygotowują wspólny utwór, który zostanie wystawiony w Hiszpanii.  

Projekt Comenius Asystentura Comeniusa (2011-2012) - pobyt w szkole asystenta językowego, który pomaga w nabywaniu przez uczniów i nauczycieli umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 

Projekt POKL (2010-2012) - "Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych". Zajęcia terapeutyczne dla uczniów szkoły z zakresu hipoterapii, dogoterapii, terapii Tomatisa, terapii biofeedback, zajęć z wykorzystaniem najnowszej technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Comenius (2004-2007) – współpraca międzynarodowa. Program rozwoju szkoły pod tytułem: Nowe metody nauczani i uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – modyfikacja i adaptacja dla potrzeb szkoły. Program miał na celu wdrażanie Metody Montessori, metody projektu, technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz innych zmierzających do rozwoju szkoły. Efektami końcowymi realizowanego programu są: stworzona sala Montessori, przedstawienia przygotowane przez uczniów metodą projektu, prezentacje, publikacje i inne opracowania.

Comenius (2009-2011) - współpraca międzynarodowa ze szkołami w Niemczech, Turcji i na Węgrzech nad opracowaniem, przygotowaniem i wystawieniem bajki "Kalif bocian" przez uczniów niepełnosprawnych.

Projekt POKL (2010-2013) - stosowanie innowacyjnego programu w klasie I-III z wykorzystaniem terapii Tomatisa i logorytmiki.

Szkoła bez przemocy – program prowadzony pod patronatem Grup Wydawniczych Polskapresse, Orkla Press Polska oraz Fundację Grupy TP, mający na celu przeciwdziałanie przemocy w szkole.

Czytająca szkoła – program zmierzający do kształtowania nawyku obcowania z książką, sztuką teatralną, obejmująca wszystkich uczniów oraz wiele inicjatyw z tym związanych. Program prowadzony jest pod patronatem Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

Parasol – program wychowawczo-profilaktyczny mający na celu kształtowanie w miarę samodzielnego, pełnowartościowego człowieka, akceptującego swoją niepełnosprawność.

Krok po kroku – autorstwa Anny Hetman, program do kształcenia zintegrowanego dla uczniów niepełnosprawnych, zatwierdzony do użytku ogólnego przez MEN pod numerem DKW 4014-159/00.

Historia – Anny Czajkowskiej–Osiadły, autorski program do nauczania uczniów niepełnosprawnych w gimnazjum.

Bartusiowe przygody (2005-2008) – Anny Hetman, Anny Czajkoskiej-Osiadły, innowacja programowa do realizacji ścieżki regionalnej i czytelniczo-medialnej w gimnazjum.

Program edukacji teatralnej – Beaty Skowrońskiej, do realizacji w klasach I-III szkoły podstawowej.

„Jestem europejczykiem” (2004–2008) - program autorski Aleksandry Gilgi, do realizacji ścieżki europejskiej w gimnazjum oraz modyfikacja tego programu do realizacji w szkole podstawowej.

Program „Świat w moich oczach” (2004-2008) – Magdaleny Zarzyki, do zajęć z zakresu ergoterapii. Rewalidacja poprzez pracę – witraż, haft krzyżykowy, ceramika.

„Magiczny świat fotografii” – Marzeny Spottek, do edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, zawierający elementy podstaw fotografii.

Program logopedyczny – dra Mirosława Michalika „Wykorzystanie strategii audytywno-lingwistycznych i subkodu pisanego języka naturalnego w budowaniu kompetencji lingwistycznych u małych dzieci autystycznych”, do rewalidacji logopedycznej dzieci autystycznych.