ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Deklaracja dostępności

BIPBIP

A
A
A
 
Godło Polski

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Strona Szkoły Podstawowej nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://spsnr23tischner.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

Każdy ma prawo:

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

Zgłoszenie powinno być rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia                      z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

1. Szkoła Podstawowa nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju

Budynek posiada  wejścia:

Wejście główne, jak i wejścia boczne umożliwiają dostęp na poziom parteru, jak i do obu platform podnoszących, dojeżdżających na każde piętro.

Budynek wyposażony jest w 2 platformy podnoszące, którymi można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, obie dostępne są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku (na każdym piętrze) znajdują się wyznaczone toalety przeznaczone dla osób                                 z niepełnosprawnością. Wszystkie toalety wyposażone są w alarmy, sygnalizację wezwania pomocy (lampka sygnałowa od strony korytarza i na portierni).

Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na wewnętrznym parkingu obok  wejścia głównego do budynku.

Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku do stref ogólnodostępnych. W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika szkoły.

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz osób niepełnosprawnych świadczą pracownicy szkoły.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 509-574-214 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:30.