ul. Szkolna 5, 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax. 509 574 214

poczta@sp23.jastrzebie.pl

Godło Polski

Polityka prywatności dla formularza kontaktowego

 1. Polityka prywatności  określa ogólne warunki, zasady oraz sposób  komunikowania się drogą elektroniczną za pośrednictwem  poczty  e-mail, której  Szkoła Podstawowa nr 23 z siedzibą  w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Szkolna 5,  jest Administratorem. Kontakt do administratora:  tel. 509-574-214, adres  e-mail: poczta@sp23.jastrzebie.pl
 2. Kontakt z IOD możliwy jest korespondencyjnie na adres pocztowy administratora lub pocztą e-mail: iodpusz@wp.pl
 3. „Użytkownik”  w niniejszym dokumencie, to osoba fizyczna, która  podaje  swoje dane osobowe, na zasadach określonych  Polityką prywatności   i obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Kontaktując się użytkownik  podaje  w formularzu kontaktowym swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a w przypadku prośby o kontakt telefoniczny  również swój numer telefonu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przesłanej korespondencji.
 5. Wysłanie korespondencji e-mailowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki prywatności.
 6. Poczta e-mailowa  jest udostępniona  przez Administratora poprzez  stronę internetową.
 7. W celu uzyskania odpowiedzi drogą elektroniczną, wymagane jest  posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające poufność przetwarzanych danych osobowych,  jednak ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana  danych  przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych nie jest konieczna, o ile podany przez  Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest  firmowym adresem e-mail.
 10. Poczta elektroniczna  jest bezpłatna i  dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy właściwie wypełnią formularz zamieszczony na Stronie Internetowej  Administratora.
 11. Korespondencja zwrotna adresowana do Użytkownika zawiera informację o nadawcy oraz określenie  treści korespondencji.
 12. Użytkownikowi przysługuje  prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości kontaktu przez stronę internetową.              
 14.  Dane  osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom  oraz  instytucjom   upoważnionym z mocy prawa i nie będą podlegały profilowaniu, ani też przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności w każdym czasie.
 16. Każda zmiana treści niniejszej Polityki prywatności zostanie przed jej wprowadzeniem  opublikowana na stronie internetowej.
 17. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu kontaktu poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 18. Pozyskane dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania lub w razie cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.